PRAVILA NAGRADNE IGRE AKCIJE
»PODALJŠAJ LAJF SVOJEMU APARATU – SERVISIRAJ!«

1. Člen: Organizator 

Po teh pravilih prirejata nagradno igro ZEOS, d.o.o., Šlandrova 4, 1231 Ljubljana – Črnuče in SOLID TRUST j.d.o.o.., PE SERVIS JURCO, Gradišče XIII/18, 1291 Škofljica (v nadaljevanju: »organizatorja«), in sicer v sklopu ozaveščevalne akcije »PODALJŠAJ LAJF SVOJEMU APARATU – SERVISIRAJ!«. Akcija sicer poteka pod okriljem projekta Life Spodbujamo e-krožno LIFE18 GIE/SI/000008, ki je sofinanciran s strani Evropske komisije in Ministrstva za okolje in prostor RS. 

2. Člen: Namen akcije 

Akcija je namenjena dvigovanju ozaveščanja potrošnikov o pomembnosti krožnega gospodarjenja z električnimi in elektronskimi aparati, s poudarkom na spodbujanju servisiranja kot enega izmed temeljnih elementov krožnega gospodarstva. V sklopu akcije se spodbuja servisiranje pri različnih serviserjih električne in elektronske opreme v Sloveniji. Za spodbudo pri tem bo v času akcije potekala tudi nagradna igra za vse, ki bodo na tej lokaciji izpolnili in oddali prijavni obrazec. 

3. Člen: Trajanje nagradne igre 

Začetek nagradne igre: 1. marec 2023 

Zaključek nagradne igre: 10. marec 2023 

Nagradne igre se lahko obiskovalci na lokaciji serviserja udeležijo v času uradnih ur poslovne enote ali pa imajo v času trajanja nagradne igre s serviserjem dogovorjen obisk na domu. 

4. Člen: Pogoji sodelovanja 

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki obiščejo poslovalnico PE Servis Jurco – Gradišče XIII/18, 1291 Škofljica in tja prinesejo svoj aparat v diagnostiko in/ali popravilo ali pa imajo v času trajanja nagradne igre s serviserjem dogovorjen obisk na domu. 

Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno pisno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov, ki ga oddajo skupaj z prijavnim obrazcem. 

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorjih ter njihovi ožji družinski člani. Vsaka takšna prijava se bo štela za neveljavno. 

Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro. 

Vsak posameznik lahko k nagradni igri pristopi le enkrat. 

5. Člen: Načini sodelovanja v nagradni igri in njen potek 

Za sodelovanje je potrebno pravilno izpolniti poseben prijavni obrazec, ki je dosegljiv na lokaciji PE Servis Jurco – Gradišče XIII/18, 1291 Škofljica oz. ga ima serviser s seboj na terenu. 

Izpolnjen prijavni obrazec je potrebno v času nagradne oddati v namensko škatlo, ki se nahaja lokaciji PE Servis Jurco. 

Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med drugim uvršča tudi strošek prevoza do lokacije PE Servis Jurco. 

Organizatorja si pridružujeta pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izločita iz sodelovanja v nagradni igri. 

6. Člen: Nagrade 

Udeleženci nagradne igre sodelujejo v žrebu za en (1) bon za diagnostiko in/ali popravilo v vrednosti 100€, ki se ga lahko unovči na lokaciji PE Servis Jurco. 

Žreb nagrad bo potekal enkrat, in sicer na koncu trajanja akcije, 13. marca 2023 (1 nagrajenec). 

Rezultati žreba bodo objavljeni na dan žreba na spletnih straneh obeh organizatorjev: www.zeos.si in https://servis-pralnih-strojev.si/. Nagrajenci pa bodo o rezultatih in načinu prevzema obveščeni tudi po v prijavnih obrazcih navedenih kontaktih v roku 7 dni od žrebanja. 

Nagrada ni zamenljiva, izplačljiva v gotovini ali prenosljiva na tretjo osebo ter je ni možno zamenjati za drugo storitev organizatorja. Nagrado se unovči v enkratnem znesku. 

Zmagovalec lahko odkloni prevzem nagrade. Če zmagovalec sprejem nagrade odkloni, sta organizatorja v razmerju do takšnega zmagovalca prosta vseh obveznosti 

po tej nagradni igri. Hkrati organizatorja pridobita pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen. 

7. Člen: Koriščenje nagrad 

Nagrade podarja ZEOS d.o.o.. Nagrajencem se po Zakonu o dohodnini, kot velja na dan sprejema teh pravil, vrednost dobitka v natečaju oz. nagradnem žrebanju, ki presega 42 EUR, všteva v davčno osnovo. 

ZEOS d.o.o. bo za nagrade, ki jih podeljuje in ki presegajo vrednost iz prejšnjega odstavka, obračunal in plačal akontacijo dohodnine od nagrad. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe so dolžni poravnati nagrajenci sami. 

Prejemniki nagrad so pred prevzemom nagrade dolžni predložiti fotokopijo davčne številke in osebne izkaznice. 

8. Člen: Sprememba pravil 

Organizatorja si pridržujeta pravico, da v vsakem trenutku spremenita pogoje nagradne igre, če to zahtevajo vsebinski, komercialni ali tehnični vzroki. 

9. Člen: Obvezujoča pravila 

Pravila so obvezujoča za organizatorja in druge osebe, ki so kakor koli povezane z nagradno igro in izdajo nagrade, ter za udeležence, ki s sodelovanjem v nagradni igri priznavajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo v celoti upoštevali. Pravila in pogoji nagradne igre so v času trajanja nagradne igre v celoti na vpogled na spletnem mestu 

www.zeos.si in https://servis-pralnih-strojev.si/. 

Za tolmačenje posameznih členov tega pravilnika je pristojna komisija organizatorjev v sestavi: za ZEOS, d.o.o.: Nastja Šubic (nastja.subic@zeos.si) in Urša Dolinšek (urska.dolinsek@zeos.si) ter za SOLID TRUST, j.d.o.o., PE Servis Jurco Jurij Oražem (servis@jurco.si). Morebitne napake v delu komisije in pri izvedbi igre bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi običaji. V primeru hujše kršitve tega pravilnika lahko komisija razveljavi nagradno igro kot celoto in jo z ustreznimi popravki ponovi. 

10. Člen: Varovanje osebnih podatkov 

SOLID TRUST j.d.o.o. in ZEOS d.o.o. kot upravljalca podatkov o sodelujočih v nagradni igri zbirata in nadalje obdelujeta le-te za naslednje namene: 

  • obveščanje udeležencev o poteku oziroma izvedbi nagradne igre ter objave imena in priimka nagrajenih udeležencev na www.zeos.si in https://servis-pralnih-strojev.si/, 
  • za potrebe obračunavanja dohodnine nagrajencev. 

Organizatorja se obvezujeta, da bosta podatke obdelovala in varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). 

Organizatorja se zavezujeta, da osebnih podatkov ne bosta posredovala tretjim osebam, razen v kolikor bi to bilo potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. 

Za namene izvedbe nagradne igre se podatki hranijo še 3 mesece po zaključku nagradne igre, za namene davčne obdelave pa do preteka zastaralnih rokov v skladu z veljavnimi davčnimi predpisi. 

Vsak posameznik ima v času upravljanja osebnih podatkov pravico dostopa do, popravka ali izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, pravico do prenosljivosti, pozabe, omejitve obdelave ter pravico, da kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov. Vse naštete pravice lahko udeleženci nagradne igre uveljavljajo tako, da pisno zahtevo naslovijo na elektronski naslov life@zeos.si. 

V primeru, da je udeleženec izžreban oziroma izbran za nagrajenca, ta s prevzemom nagrade podaja nepreklicno soglasje k sodelovanju z organizatorjema v smislu fotografiranja nagrajenca za potrebe oglaševanja oz. objav tako pridobljenega gradiva v vseh medijih (tiskanih medijih, na spletnih straneh, Facebook profilih, oglaševalskih edicijah ali drugih medijih) organizatorjev nagradne igre brez pravice do nadomestila oz. plačila. Hkrati se odpoveduje pravici pregledovati, odobriti, nasprotovati kakršnemu koli načinu uporabe gradiva, uredniški izbiri ali izgledu materiala. 

Organizatorja ne prevzemata nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala v času izvedbe nagradne igre ali kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo. Organizatorja prav tako ne odgovarjata za nečitljivo navedene kontaktne podatke. 

11. Člen: Reševanje sporov 

V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno sodišče v Ljubljani. 

12. Člen: Veljavnost pravil 

Pravila pričnejo veljati 1. marca 2023. 

V Ljubljani, 24.2.2023 

Pravila nagradne si lahko tudi prenesete v PDF obliki s klikom na povezavo.